transcontinental nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transcontinental nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transcontinental giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transcontinental.

Từ điển Anh Việt

 • transcontinental

  /'trænz,kɔnti'nentl/

  * tính từ

  xuyên lục địa, vượt đại châu

  a transcontinental railway: đường xe lửa xuyên lục địa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • transcontinental

  spanning or crossing or on the farther side of a continent

  transcontinental railway

  transcontinental travelers

  a transcontinental city