transcontinental isdn project (trip) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transcontinental isdn project (trip) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transcontinental isdn project (trip) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transcontinental isdn project (trip).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transcontinental isdn project (trip)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Dự án ISDN xuyên châu lục