topknotted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

topknotted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm topknotted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của topknotted.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • topknotted

  Similar:

  crested: (of a bird or animal) having a usually ornamental tuft or process on the head; often used in combination

  golden crested

  crested iris

  crested oriole

  tufted duck

  tufted loosestrife

  Synonyms: tufted

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).