togolese nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

togolese nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm togolese giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của togolese.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • togolese

    a native or inhabitant of Togo

    of or relating to the African country of Togo or its people

    the Togolese capital

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).