titular head of an organization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

titular head of an organization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm titular head of an organization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của titular head of an organization.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • titular head of an organization

    * kinh tế

    người chịu trách nhiệm thực thụ của một tổ chức