titanium forging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

titanium forging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm titanium forging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của titanium forging.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • titanium forging

    * kỹ thuật

    sự rèn titan