tiny model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tiny model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tiny model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tiny model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tiny model

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tiểu mô hình