tiling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tiling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tiling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tiling.

Từ điển Anh Việt

 • tiling

  /'tailiɳ/

  * danh từ

  sự lợp ngói

  ngói

  mái ngói

  sự lát đá; sự lát gạch vuông

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tiling

  * kỹ thuật

  lớp lát

  mái ngói

  sàn lát gạch vuông

  sàn tấm

  sự lát gạch

  sự lát gạch vuông

  xây dựng:

  công tác lát đá

  công tác lát gạch

  công tác lợp ngói

  mái lợp ngói

  ốp lát

  sàn lát

  sự lợp ngói

  điện lạnh:

  kỹ thuật lát

  kỹ thuật lợp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tiling

  the application of tiles to cover a surface

  Similar:

  tile: cover with tiles

  tile the wall and the floor of the bathroom