tidal wave limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tidal wave limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tidal wave limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tidal wave limit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tidal wave limit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giới hạn truyền sóng triều