tidal undulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tidal undulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tidal undulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tidal undulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tidal undulation

    * kỹ thuật

    sóng triều