three-fold degeneracy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

three-fold degeneracy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm three-fold degeneracy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của three-fold degeneracy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • three-fold degeneracy

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    suy biến bậc ba