thirtieth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thirtieth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thirtieth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thirtieth.

Từ điển Anh Việt

 • thirtieth

  /'θə:tiiθ/

  * tính từ

  thứ ba mươi

  * danh từ

  một phần ba mươi

  người thứ ba mươi; vật thứ ba mươi

  the thirtieth of November: ngày ba mươi tháng mười một

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • thirtieth

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  một phần ba mươi

  thứ ba mươi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • thirtieth

  position 30 in a countable series of things

  coming next after the twenty-ninth in position

  Synonyms: 30th