thermoelectric heat exchanger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermoelectric heat exchanger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermoelectric heat exchanger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermoelectric heat exchanger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thermoelectric heat exchanger

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    thiết bị trao đổi nhiệt điện

    thiết bị trao đổi nhiệt Peltier