tests on completion, time for nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tests on completion, time for nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tests on completion, time for giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tests on completion, time for.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tests on completion, time for

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thời gian thử nghiệm