tests on completion, notice of nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tests on completion, notice of nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tests on completion, notice of giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tests on completion, notice of.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tests on completion, notice of

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thông báo về thử nghiệm