testamentary succession nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

testamentary succession nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm testamentary succession giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của testamentary succession.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • testamentary succession

    * kinh tế

    thừa kế theo di chúc