telpher conveyor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telpher conveyor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telpher conveyor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telpher conveyor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telpher conveyor

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    băng tải (kiểu) cáp treo

    băng xe (chạy) cáp treo