telex type (tlx) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telex type (tlx) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telex type (tlx) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telex type (tlx).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telex type (tlx)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Kiểu Telex