tcp/ip inverse multiplexing protocol (tim) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tcp/ip inverse multiplexing protocol (tim) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tcp/ip inverse multiplexing protocol (tim) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tcp/ip inverse multiplexing protocol (tim).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tcp/ip inverse multiplexing protocol (tim)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Giao thức ghép kênh nghịch đảo TCP/IP