tcp/ip-> dial-ub-vp adapter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tcp/ip-> dial-ub-vp adapter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tcp/ip-> dial-ub-vp adapter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tcp/ip-> dial-ub-vp adapter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tcp/ip-> dial-ub-vp adapter

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ chỉnh hợp chuyển TCP/IP-> Dial-UB-VP