tax-exempt security nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tax-exempt security nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tax-exempt security giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tax-exempt security.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tax-exempt security

  * kinh tế

  chứng khoán được miễn thuế

  trái phiếu được miễn thuế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tax-exempt security

  a security that is not subject to taxation

  Synonyms: tax-exempt