tax-exempt money market fund nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tax-exempt money market fund nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tax-exempt money market fund giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tax-exempt money market fund.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tax-exempt money market fund

    * kinh tế

    quỹ thị trường tiền tệ ngắn hạn được miễn thuế