tappet clearance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tappet clearance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tappet clearance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tappet clearance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tappet clearance

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khe hở đệm đẩy