tabulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tabulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tabulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tabulation.

Từ điển Anh Việt

 • tabulation

  /,tæbju'leiʃn/

  * danh từ

  sự xếp thành bảng, sự xếp thành cột

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tabulation

  * kinh tế

  biểu

  sự lập bảng biểu

  sự xếp thành bảng

  trình bày thành bảng

  việc lập bảng

  việc lập bảng biểu

  * kỹ thuật

  lập bảng

  sự lập bảng

  sự phân loại

  toán & tin:

  sự định cột

  sự lập thành bảng

  xây dựng:

  sự lập bảng (tính)

  điện tử & viễn thông:

  sự lập biểu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tabulation

  information set out in tabular form

  Synonyms: tabular matter

  the act of putting into tabular form

  the tabulation of the results