tabor pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tabor pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tabor pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tabor pipe.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tabor pipe

    a small fipple flute that is played with the left hand while the right hand is free to beat a tabor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).