symplocus tinctoria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

symplocus tinctoria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm symplocus tinctoria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của symplocus tinctoria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • symplocus tinctoria

    Similar:

    sweetleaf: small yellowwood tree of southern United States having small fragrant white flowers; leaves and bark yield a yellow dye

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).