symbololatry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

symbololatry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm symbololatry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của symbololatry.

Từ điển Anh Việt

  • symbololatry

    /,simbə'lɔlətri/ (symbololatry) /sim'bɔlətri/

    * danh từ

    sự thờ vật tượng trưng

Từ điển Anh Anh - Wordnet