sycamore fig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sycamore fig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sycamore fig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sycamore fig.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sycamore fig

    Similar:

    sycamore: thick-branched wide-spreading tree of Africa and adjacent southwestern Asia often buttressed with branches rising from near the ground; produces cluster of edible but inferior figs on short leafless twigs; the biblical sycamore

    Synonyms: mulberry fig, Ficus sycomorus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).