swiftness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swiftness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swiftness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swiftness.

Từ điển Anh Việt

 • swiftness

  /'swiftnis/

  * danh từ

  sự nhanh, sự mau lẹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • swiftness

  Similar:

  speed: a rate (usually rapid) at which something happens

  the project advanced with gratifying speed

  Synonyms: fastness