sweet-birch oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet-birch oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet-birch oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet-birch oil.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sweet-birch oil

    Similar:

    methyl salicylate: a liquid ester with a strong odor of wintergreen; applied externally for minor muscle and joint pain

    Synonyms: birch oil

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).