supremacy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supremacy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supremacy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supremacy.

Từ điển Anh Việt

 • supremacy

  /sju'preməsi/

  * danh từ

  quyền tối cao

  thế hơn, ưu thế

  naval supremacy: ưu thế về thuỷ lực

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • supremacy

  Similar:

  domination: power to dominate or defeat

  mastery of the seas

  Synonyms: mastery