domination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domination.

Từ điển Anh Việt

 • domination

  /,dɔmi'neiʃn/

  * danh từ

  sự thống trị

  ưu thế, sự trội hơn; sức chi phối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • domination

  * kinh tế

  sự thống trị

  vượt trội

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • domination

  social control by dominating

  power to dominate or defeat

  mastery of the seas

  Synonyms: mastery, supremacy