supraorbital nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supraorbital nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supraorbital giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supraorbital.

Từ điển Anh Việt

  • supraorbital

    * tính từ

    trên ổ mắt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • supraorbital

    located or occurring above the eye socket

    Synonyms: supraocular