supraorbital vein nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supraorbital vein nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supraorbital vein giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supraorbital vein.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • supraorbital vein

    drains the front of the scalp; unites with the supratrochlear vein to form the angular vein

    Synonyms: vena supraorbitalis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).