superhard alloy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superhard alloy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superhard alloy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superhard alloy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • superhard alloy

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hợp kim cực rắn