superciliousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superciliousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superciliousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superciliousness.

Từ điển Anh Việt

 • superciliousness

  /,sju:pə'siliəsnis/

  * danh từ

  tính kiêu kỳ, tính hợm hĩnh; vẻ ta đây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • superciliousness

  Similar:

  condescension: the trait of displaying arrogance by patronizing those considered inferior

  Synonyms: disdainfulness