sulphonyl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sulphonyl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sulphonyl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sulphonyl.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sulphonyl

    * kỹ thuật

    sunfonyl

    hóa học & vật liệu:

    sunphonyl