sulphonylurea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sulphonylurea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sulphonylurea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sulphonylurea.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sulphonylurea

    * kỹ thuật

    y học:

    nhóm thuốc có nguồn gốc tứ sulphonamide