suet pudding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suet pudding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suet pudding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suet pudding.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • suet pudding

    a sweet or savory pudding made with suet and steamed or boiled

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).