subcutaneous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subcutaneous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subcutaneous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subcutaneous.

Từ điển Anh Việt

 • subcutaneous

  /'sʌbkju:'teinjəs/

  * tính từ

  dưới da

  subcutaneous injection: sự tiêm dưới da

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • subcutaneous

  Similar:

  hypodermic: relating to or located below the epidermis

  hypodermic needle

  subcutaneous implant