strophanthus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strophanthus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strophanthus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strophanthus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • strophanthus

    any of various shrubs or small trees of the genus Strophanthus having whorled leaves and showy flowers of various colors in dense and corymbose clusters; some have poisonous seeds

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).