strophanthus kombe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strophanthus kombe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strophanthus kombe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strophanthus kombe.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • strophanthus kombe

    plant that is a source of strophanthin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).