strontium 90 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strontium 90 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strontium 90 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strontium 90.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • strontium 90

    a radioactive isotope of strontium (with the mass number 90) that is present in the fallout from nuclear explosions; can be assimilated like calcium into bones

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).