stop-go cycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stop-go cycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stop-go cycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stop-go cycle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stop-go cycle

    * kinh tế

    chu kì ngừng và đi

    chu kỳ dừng rồi tiến lên