stoneware pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stoneware pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stoneware pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stoneware pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stoneware pipe

    * kỹ thuật

    ống sành