stoneware drain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stoneware drain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stoneware drain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stoneware drain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stoneware drain

    * kỹ thuật

    ống thoát nước bằng sành