stilton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stilton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stilton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stilton.

Từ điển Anh Việt

  • stilton

    /'stiltn/

    * danh từ

    phó mát xtintơn ((cũng) stilton cheese)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stilton

    English blue cheese