stilton cheese nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stilton cheese nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stilton cheese giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stilton cheese.

Từ điển Anh Việt

  • stilton cheese

    * danh từ

    pho mát xtintơn (pho mát Anh màu trắng có những đường chỉ màu xanh lục chạy xuyên qua và nặng mùi)