stephanotis floribunda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stephanotis floribunda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stephanotis floribunda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stephanotis floribunda.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stephanotis floribunda

    Similar:

    madagascar jasmine: twining woody vine of Madagascar having thick dark waxy evergreen leaves and clusters of large fragrant waxy white flowers along the stems; widely cultivated in warm regions

    Synonyms: waxflower

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).