stellar dome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stellar dome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stellar dome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stellar dome.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stellar dome

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cu pôn hình sao